1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Tập đoàn Hòa Phát: Chiến lược mới, tầm vóc mới

Sáng ngày 30/3/2010, tại khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham gia của cổ đông đại diện cho 149.433.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.099% cổ phần phổ thông. Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm có: Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa, Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát và Ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát.

1

Ban Chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

2

Tổng Giám đốc Trần Tuấn Dương: "Năm 2010 và các năm tiếp theo, Hòa Phát có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển"

Tại đại hội, các cổ đông đã lắng nghe Tổng Giám đốc Trần Tuấn Dương báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Năm 2009 vừa qua tiếp tục là một năm thành công của Tập đoàn Hòa Phát trong bối cảnh không ít khó khăn, thử thách toàn cầu nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Toàn Tập đoàn đạt 8244 tỷ đồng doanh thu và 1271 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, qua đó vượt 18% và 38% so với kế hoạch điều chỉnh vào giữa năm. Tổng số thu nộp ngân sách của toàn Tập đoàn đạt 621 tỷ đồng, tăng 13.7% so với năm 2008.

Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: “Năm 2010 và các năm tiếp theo, Hòa Phát có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển từ Tập đoàn chuyên sản xuất công nghiệp thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản và khai thác khoáng sản”. Với chiến lược mới, Tập đoàn Hòa Phát đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án về khu đô thị, chung cư cao tầng, tích cực thực hiện các hoạt động khoáng sản đồng thời tập trung cao độ cho các ngành sản xuất, phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện công tác quản trị, duy trì tốc độ tăng trưởng 15-20% ở các ngành hàng, phấn đấu trong năm 2010 đạt kế hoạch doanh thu 12.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.350 tỷ đồng, mức chia cổ tức dự kiến là 30%.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng lắng nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong đó có nêu rõ các quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2009;Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2009; Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cũng như tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2009… cùng một loạt các tờ trình liên quan đến hoạt động của Tập đoàn trong năm 2010 để trưng cầu ý kiến cổ đông.

3

Đại hội chăm chú lắng nghe báo cáo của Tập đoàn và các bộ phận

Sau khi nghe các báo cáo của Tập đoàn và các bộ phận, cổ đông tham gia phần thảo luận với nhiều câu hỏi được đưa ra thảo luận. Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long - Chủ tọa cuộc họp thay mặt Tập đoàn Hòa Phát cảm ơn sự quan tâm của các cổ đông. Chủ tịch cũng nhấn mạnh ba thành tựu lớn của Tập đoàn năm 2009 là: hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đưa Khu liên hợp gang thép Hòa Phát và nhà máy Xi măng đi vào hoạt động, đặt nền móng vững chắc cho mảng kinh doanh bất động sản và khoáng sản của Tập đoàn. Trên cơ sở minh bạch hóa thông tin, Chủ tịch đã tiến hành trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề cổ đông đặc biệt hai ngành hàng đang được quan tâm đặc biệt là thép và khai thác khoáng sản.

4

Đại hội tiến hành biểu quyết

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và bằng phiếu kín thông qua các nội dung sau: - Thông qua phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2010. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009. - Thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi 2009. - Thông qua phương án, tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 như sau: Mức chia: 60%, trong đó: • 10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng) và: • 50% bằng cổ phiếu (thực hiện các thủ tục chi trả sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên). - Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, phương thức chi tiết và thực  hiện niêm yết bổ sung số vốn tăng trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2010: 30% - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên với tỷ lệ tối đa không quá 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành chi tiết (đối tượng cụ thể, giá phát hành, thời gian phát hành, xây dựng tiêu chí phân bổ…) và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch) và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phương án chia thưởng. - Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh “Ủy thác xuất nhập khẩu”. - Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2010 như sau: • Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế • Quỹ khen thưởng phúc lợi: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định. - Thông qua chế độ thù lao năm 2010 cho Hội đồng Quản trị: không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị. - Chấp thuận Công ty KPMG là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012.

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn, tuy nhiên, với thế và lực sẵn có, với sự tin tưởng của các cổ đông, bạn hàng và sự đồng lòng của hơn 8500 CBCNV, Tập đoàn Hòa Phát đã sẵn sàng cho mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản và khai thác khoáng sản hàng đầu Việt Nam.

HPG

Bình luận

Hệ thống phân phối

Trang chủ tập đoàn
banpr@hoaphat.com.vn
Chat với chúng tôi
Về đầu trang
Phôi thép
Thép cuộn
Thép thanh
Thép cuộn cán nóng
Thép đặc biệt
Sản phẩm liên quan